Rodzaje spółek kapitałowych

Rodzaje spółek kapitałowych

Ustawodawca, w kodeksie spółek handlowych, grupę spółek kapitałowych, podzielił na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym rodzaju spółki kapitałowej możemy zarówno prowadzić działalność mającą na celu uzyskiwanie znaczących przychodów, jak i wszystkie inne cele prawnie niezabronione. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli, jedynie do wysokości udziałów w spółce. Wysokość udziałów w spółce jest wskazana w umowie spółki, która pod groźbą nieważności musi być przeprowadzona na piśmie. Przepisy prawa handlowego, ani żadnego innego nie ograniczają liczby wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby posiadające osobowość prawną. Bardzo często wspólnikiem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto umowa tego rodzaju spółki kapitałowej musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Ustawodawca określił minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który musi wynosić, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych. Każdy wspólnik wchodzący do spółki nie może mieć udziału niższego nić pięćdziesiąt złotych. Regułą w tego rodzaju spółkach jest, że wspólnicy mają takie sama prawa i obowiązki.