Spółka akcyjna

Bardzo ciekawą forma prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka akcyjna. Jest to spółka kapitałowa, która ma osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Aby utworzyć taką spółkę należy stworzyć jej statut, w którym określa się m.in. firmę, siedzibę i przedmiot działania przedsiębiorstwa, a także czas trwania, wysokość kapitału akcyjnego i sposób jego zebrania oraz liczbę i wartość nominalna akcji. W dokumencie tym wpisuje się imiona, nazwiska i adresy założycieli, organizację władz spółki, związane z akcjami obowiązki świadczeń na rzecz spółki. Spółkę akcyjną powołuje się aktem notarialnym, akcjonariusze muszą powołać zarząd i radę nadzorczą oraz wpisać spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy takiej spółki musi wynosić co najmniej sto tysięcy złotych. Dowodem wniesienia do spółki akcji są papiery wartościowe oznaczający wniesiony wkład i legitymujące właściciela jako członka spółki.
Posiadanie akcji uprawnia akcjonariusza do głosu na walnym zgromadzeniu, a także do otrzymania dywidendy, czyli wypłaty części zysku spółki przypadającego na jedną akcję oraz udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji. Organami spółki akcyjnej są: walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, której powołanie jest obowiązkowe w (w spółkach o kapitale akcyjnym powyżej 500 tys. zł.